Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI JELLYCRM

§ 1.

DEFINICJE

 1. Usługodawca – MKDATA Mariusz Rutkowski, ul. Szafarnia, nr 11, lok. F8, 80-755 Gdańsk, NIP: 5661932453
 2. Aplikacja – program komputerowy dostępny przez przeglądarkę internetową wspomagający zarządzanie relacjami z kontrahentami udostępniony przez Administratora pod adresem www.jellycrm.com
 3. Cennik – lista opłat za korzystanie z Aplikacji i parametrów technicznych Aplikacji dostępna na stronie www.jellycrm.com w zakładce Cennik.
 4. Konto Użytkownika – indywidualny dostęp umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z
 5. Usługobiorca – indywidualny dostęp umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji.
 6. Klient – podmiot, z którym została zawarta i nadal obowiązuje Umowa.
 7. Konto rozliczeniowe – wirtualny rachunek Użytkownika, dostępny poprzez Konto Użytkownika, służący do wpłacania kwot w polskich złotych, które Użytkownik przeznacza na korzystanie z Aplikacji świadczonej przez Administratora,
 8. Opłata – każda kwota należna Administratorowi od Klienta na podstawie Regulaminu lub Cennika.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zakres i warunki świadczenia Usług.
 10. Użycie Miesięczne – wartość Opłat należnych Administratorowi od Klienta za korzystanie z Aplikacji w miesiącu kalendarzowym, bez podatku od towarów i usług.
 11. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta przez Klienta z Administratorem w formie elektronicznej poprzez akceptację Regulaminu.
 12. Usługi – czynności wykonywane przez Administratora na rzecz Użytkownika oraz udogodnienia, z których korzystać może Użytkownik na podstawie Regulaminu, za które Użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia Opłat.
 13. Użytkownik – osoba upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z Aplikacji. O ile Regulamin lub kontekst nie stanowią inaczej, postanowienia dotyczące Użytkownika stosuje się odpowiednio do Usługobiorcy.

§ 2.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, wydany na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług elektronicznych polegających na korzystaniu z aplikacji internetowej JellyCRM znajdującej się pod adresem www.jellycrm.com, zwanego dalej „Aplikacją”
 2. W ramach usługi oferowany jest drogą elektroniczną dostęp do Aplikacji JellyCRM umożliwiającej zarządzanie relacjami z kontrahentami.
 3. Właścicielem Aplikacji jest Usługodawca. Dane kontaktowe: adres e-mail office@jellycrm.com, adres: ul. Szafarnia, nr 11, lok. F8, 80-755 Gdańsk/li>
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Aplikacji zobowiązana jest do zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.jellycrm.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest umieszczanie zarówno do
  Aplikacji jak i każdej usługi Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści
  mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub
  uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

§ 3.

Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Z chwilą elektronicznej akceptacji przez Usługobiorcę Regulaminu, Usługobiorca przyjmuje Ofertę, a pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą zostaje zawarta Umowa, na warunkach okreśonych w Regulaminie, której Regulamin i Cennik stanowią integralną część.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Umowa wygasa (ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli) po upływie 1 miesiąca kalendarzowego od dnia, w którym saldo na Koncie rozliczeniowym stało się i pozostaje ujemne. O stanie Konta Użytkownik informowany jest przez Usługodawcę przynajmniej raz w miesiącu, pocztą elektroniczną, na adres email Użytkownika wskazany w Panelu Usługodawcy.
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę, za pisemnym wypowiedzeniem, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno zawierać przyczynę uzasadniającą, w szczególności zakończenie dystrybucji lub wsparcia Aplikacji.
 5. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym,                w przypadku, gdy Usługobiorca:
  a) podał nieprawdziwe dane lub złożył nieprawdziwe oświadczenie,
  b) swoim zaniechaniem lub działaniem powoduje lub może spowodować szkody lub zagrożenia dla funkcjonowania lub integralności Aplikacji lub połączonych z nią systemów podmiotów trzecich,
  c) swoim zaniechaniem lub działaniem narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków i bezskutecznym upływie wyznaczonego Usługobiorcy w tym celu dodatkowego terminu.

§ 4.

Rejestracja Użytkownika

 1. Możliwość zakupu i korzystania z Aplikacji dostępna jest po prawidłowym zarejestrowaniu się Użytkownika i założeniu Konta Użytkownika w Aplikacji.
 2. Użytkownik w ramach korzystania z Konta Użytkownika uzyskuje uprawnienie do korzystania z Aplikacji.
 3. Użytkownikiem Aplikacji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność prawna..
 4. Rejestracja w Aplikacji odbywa się za pomocą formularza rejestracji dostępnego na stronie, na której Użytkownik podaje następujące dane:
  a) Adres e-mail
  b) Hasło
 5. Warunkiem dokonania rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

§ 5.

Polityka ochrony prywatności

 1. Usługobiorca, będący osobą fizyczną, poprzez wypełnienie formularza rejestracji i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Usługodawcę w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług oraz dla celów marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych i upoważnia Usługodawcę do przekazywania tych danych podmiotom uprawnionym.
 2. Administratorem Danych osobowych jest MKDATA Mariusz Rutkowski, ul. Szafarnia, nr 11, lok. F8, 80-755 Gdańsk, NIP: 5661932453
 3. Usługobiorca w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 4. Usługodawca informuje, iż Usługobiorca nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Usługobiorcy usług określonych w Regulaminie.
 5. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 6. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

§6.

Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Aplikacji stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  a) łącze internetowe o minimalnym przesyle danych 128 kbps;
  b) przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer;
  c) Pamięć RAM – minimum 1 GB.
  d) System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X;
 2. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Usługobiorcą a podmiotem trzecim (licencjodawcą).
 3. Usługodawca zwraca szczególną uwagę Usługobiorcy na ryzyko związane z korzystaniem z Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika (login) lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do Konta Użytkownika, mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Usługobiorcy lub Użytkownikowi przez osoby nieuprawnione.

§ 7.

Rozliczenia

 1. Każdy Usługobiorca, który dokonał rejestracji posiada indywidualne konto rozliczeniowe w systemie na potrzeby rozliczeń związanych z korzystaniem z Aplikacji.
 2. Usługobiorca może dokonywać wpłat na Konto za pomocą bezpiecznego serwisu płatności PayPro S.A. w dowolnym terminie, nie później jednak niż w terminie płatności wynikającym z Umowy i Regulaminu. Wpłaty takie zwiększają saldo Konta w chwili uznania rachunku bankowego Usługodawcy ich kwotą.
 3. Usługobiorca, z chwilą uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą wpłaty, otrzyma od Usługodawcy fakturę VAT na kwotę brutto równą dokonanej wpłacie. Faktura będzie dostępna do wydruku w panelu Aplikacji,

§ 8.

Opłata

 1. Opłata jest należna Usługodawcy w wysokości i terminach określonych w aktualnie obowiązującym Cenniku.
 2. Opłata jest należna od każdego aktywnego Konta Użytkownika.
 3. Opłata jest pobierana z Konta Rozliczeniowego w wysokości i terminach określonych w aktualnie obowiązującym Cenniku.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłaty. W przypadku opóźnienia się w płatności Usługodawcy przysługują od Usługobiorcy odsetki ustawowe.
 5. W przypadku korygowania przez Usługodawcę Opłaty od Usługobiorcy, rachunek bankowy Usługobiorcy zostanie uznany skorygowaną kwotą nie wcześniej niż w dniu otrzymania przez Usługodawcę podpisanej przez Usługobiorcę kopii faktury korygującej wystawionej przez Usługodawcę i nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania tej podpisanej faktury. Usługobiorcy nie przysługują odsetki od korygowanej kwoty.
 6. W przypadku utrzymującego się powyżej 7 dni ujemnego salda Konta Rozliczeniowego Usługobiorcy, Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu korzystania z Aplikacji do momentu uregulowania należności. W przypadku utrzymywania się ujemnego stanu konta powyżej 14 dni, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika. W przypadku chęci odzyskania danych, Usługobiorca powinien zgłosić się do Administratora wysyłając wiadomość na adres office@jellycrm.com i uregulować należności. Koszt przywrócenia Konta Użytkownika wynosi każdorazowo 100,00 zł (sto złotych) netto + należny podatek VAT.

§ 9.

Zastrzeżenia

 1. Zabroniona jest przez Usługobiorcę transmisja danych obejmujących informacje i treści o charakterze bezprawnym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, jak i naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość do wstrzymania Usługobiorcy dostępu do Aplikacji w sytuacji, gdy wykorzystuje on te usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich, a także gdy narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
  a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Aplikacji, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  c) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Usługodawcy, Użytkowników i innych osób.
 4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Obowiązku określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do Użytkowników.

§ 10.

Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Aplikacji, mogą być przedmiotem reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie lub pocztą elektroniczną z adresu email Użytkownika zarejestrowanego na Koncie Użytkownika na adres office@jellycrm.com.
 2. Wnosząc reklamację należy podać następujące dane: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, ID zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika lub Usługobiorcę będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Usługobiorcę.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Umowy przysługuje Usługobiorcy i Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 11.

Serwis

 1. Usługodawca prowadzi obsługę serwisową Użytkownika i Usługobiorcy.
 2. Usługodawca realizuje obsługę serwisową, w szczególności w zakresie udzielania Użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, Regulaminu oraz Cennika, realizacji zleceń, udzielania Użytkownikowi informacji odnośnie Aplikacji, udzielania Użytkownikowi i Usługobiorcy informacji odnośnie aktualnych promocji i innych ofert.
 3. Wszelkie uwagi dotyczące działania Aplikacji należy zgłaszać na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres office@jellycrm.com.
 4. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi i Usługobiorcy możliwości połączenia z konsultantem pod numerem telefonu publikowanym na stronie www.jellycrm.com. w godzinach i dniach tam wskazanych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub częściowego wyłączenia Aplikacji lub poszczególnych Usług w celu ich ulepszenia, dodawania nowych usług lub przeprowadzania napraw i  konserwacji. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim czas trwania  wykupionego dostępu na korzystanie z Aplikacji ulega zawieszeniu od momentu ponownego  uruchomienia usługi lub Aplikacji przez Usługodawcę.

§ 12.

Odpowiedzialność Usługobiorcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Aplikacji pod względem technicznym, formalnym i prawnym jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikłą z ich nieprawidłowego funkcjonowania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika i Usługobiorcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Aplikacji oraz nieprawidłowego korzystania z Aplikacji przez Użytkownika i Usługobiorcę.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma  wpływu mimo zachowania należytej staranności. W razie wystąpienia takich okoliczności wykonanie Usługi zostanie zawieszone na czas ich trwania.
 5. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług lub usunięcia Konta Użytkownika na skutek rozwiązania umowy przez Usługodawcę z winy Użytkownika lub Usługobiorcy naruszającego Regulamin, w tym rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę z Aplikacji i Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. W takim przypadku odpowiedzialność Użytkownika i Usługobiorcy wobec osób trzecich regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków Usługobiorcy, przerwy w  działaniu jego przedsiębiorstwa, bądź utraty informacji gospodarczej oraz innych strat o charakterze majątkowym, jak również za wszelkie skutki wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem Aplikacji.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione skorzystanie z Aplikacji przez podmiot inny niż Użytkownik lub Uslugobiorca. Usługobiorca i Użytkownik zobowiązani są zabezpieczyć na własny koszt dostęp do Aplikacji, w taki sposób, aby mogły z niej korzystać wyłącznie osoby upoważnione, w szczególności poprzez wprowadzenie i zachowanie w poufności stosownego loginu i hasła, oprogramowanie zabezpieczające przed atakiem poprzez sieć a także inne zabezpieczenia informatyczne i fizyczne.

§ 13.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem postanowień poniżej, może ulec zmianie.
 2. W przypadku planowanych zmian w Regulaminie, Usługodawca, za 30 dniowym uprzedzeniem, poinformuje Usługobiorców o wprowadzonych zmianach, dacie, od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.jellycrm.com oraz poprzez jednoczesne przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres email Usługobiorcy.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba, że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze.
 4. Usługobiorca w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych zmianach może odmówić akceptacji wprowadzonych zmian, w tym poprzez złożenie sprzeciwu lub przesłanie informacji o odmowie akceptacji wprowadzonych zmian na e-mail: office@jellycrm.com lub adres Usługodawcy wskazany w postanowieniach ogólnych. W takim przypadku konto Użytkownika zostanie usunięte w dniu wejścia w życie zmian.

 

Oni i 2000+ innych już korzystają

Wybrali wygodny system CRM online dla swojej firmy

Oni przyspieszyli swoją pracę korzystając z programu CRM online.
W ten sposób sposób uczynili swoją pracę bardziej wydajną oraz wybrali system CRM,
który daje im nieograniczone możliwości i dostęp do danych z dowolnego urządzenia - komputera
lub urządzenia przenośnego z dostępem do Internetu.

Zacznij od razu - darmowe konto JellyCRM!

JellyCRM